หลักประกันคุณภาพระดับสูง (Guarantee of High Quality)
 
      บริษัท เอ็นโปร มาเก็ตติ้ง อินเตอร์เนขั่นแนล จำกัด และบริษัทฯ ในเครือ เริ่มก่อตั้งและดำเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลา
กว่า 12 ปี ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพันธมิตรหลากหลายประเภทธุรกิจ จึงได้รับและสนับสนุน
จากลูกค้าด้วยดีอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งมีลูกค้าทั้งบริษัท ห้างร้าน หน่วยงานราชการ และสถาบันการเงินต่างๆ เช่น SCB, KTC,
CITIBANK, BBL,
STANDARD CHARTERED, AMEX, UOB, KCC, AYCS (บัตรกรุงศรี จีอี) เป็นต้น
บริษัทฯ ได้นำเสนอสินค้า ขายส่ง - ขายปลีก
และร่วมรายยการแลกของรางวัล โดยใช้คะแนนสะสม จากการใช้บัตร
เครดิตของผู้ถือบัตร ซึ่งกลุ่มลูกค้าบัตรจะเป็นระดับ A, B, C+
 
 Business Partners 

 
Supplier List

 
 
วิสัยทัศน์องค์กร (Vision)
 
        การดำเนินธุรกิจที่ดีจะต้องเป็นไปตามครรลองแห่งความถูกต้องและเป็นธรรม คณะผู้บริหารและพนักงาน
        ทุกระดับ
จึงยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินธุรกิจ ดังนี้
 • ตั้งมั่นในความเป็นธรรม
  แด่ลูกค้าผู้ใช้สินค้าและบริการ พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนพนักงานจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

 • เชื่อมั่นในคุณค่าของคน
  ให้ความสำคัญต่อพนักงาน จึงพยายามคัดสรรบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมเข้าร่วมงาน
  ให้การฝึกฝน พัฒนา และเปี่ยมด้วยพลังความกระตือรือร้น ให้พนักงานยึดมั่นและถือปฏิบัติร่วมกัน

 • มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ
  มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความตั้งใจ เต็มความสามารถ ให้เกิดผลอย่างดีเยี่ยม ขณะเดียวกันก็พยายามหาแนวทางการ
  พัฒนาสู่ความเป็นเลิศอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับเจตนารมณ์ที่เราจะดำเนินธุรกิจ โดยนึกถึง หน้าที่ และความรับผิดชอบ ที่พึงมีต่อสังคมส่วนรวมเป็นสำคัญ ทำประโยชน์ให้แก่สังคมและชุมชน ตามกำลังความสามารถ
 
“ พัฒนาคน พัฒนางาน บริการด้วยใจ (Service Mind) ”